Logo e-fatura sorular


Logo e-fatura sorular

1.)e-Fatura nedir?
Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri
faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini
sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

2. )e-Fatura Portalı Nedir?

e-Fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların
uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel
fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

3.) e-Fatura Uygulamasından kimler yararlanabilir?
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan
mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

4. )Kimler e-Fatura Uygulamasını kullanmak zorundadır?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunluluk kapsamına dahil edilen firmalar:
* Madeni yağ lisansı sahipleri: 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına
sahip mükellefler
* Tütün ve tütün ürünleri ile kolalı gazoz ve alkollü içecek ürünlerini üreten ve ithal edenler: 4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükellefler
* Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış
hasılatına sahip olan mükellefler.

.) e-Fatura Uygulamasından nasıl yararlanılabilir?
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
Bölüm : LogoConnect E-Fatura
Doküman No : 2/24
Tarih : 25.11.2013
Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak
başvurması gerekmektedir. Başvurunun uygun bulunduğu bilgisi kişiye ulaştıktan sonra, bedelini
TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikasının temin edilmesi gerekmektedir. (Başvuru
Süreci ile ilgili olarak tıklayın. Sertifika kişinin eline ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulaması, e-Fatura
Portalı aracılığıyla veya kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanmaya başlanabilir.
Kişinin kendi bilgi işlem sistemi entegre edilerek kullanılmak tercih ediliyorsa Gelir İdaresi
Başkanlığı’na e-Fatura Entegrasyon Başvurusu da yapılmalıdır.

6. Mali Mühür Nedir?
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve
diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması
ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan
Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade
etmektedir.

7. e-Fatura Düzenleme ve Gönderme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?
Mali mühür sertifikası edinildikten sonra e-Fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı
aracılığıyla veya entegre edilen bilgi işlem sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Mali Mühür sertifikası
aktive edildikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını
kullanmak mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacı var ise,
bilgi işlem sistemini e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-Fatura gönderilebilir. Entegrasyon için
GİB'e ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir.

8. Faturalar e-Fatura Portalı üzerinden düzenlenirken entegrasyon yoluyla da e-Fatura
düzenlenebilir mi?
e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamak sonradan entegrasyon yapılmasına engel
teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvuruda entegrasyon talebinde bulunulabileceği gibi daha sonradan
da entegrasyon başvurusu yapılabilmektedir. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem
de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.

9.“E-fatura Portal’i” ve “Entegrasyon” çözümünü kullanan ancak “Özel Entegratör” çözümüne
geçmek isteyen kullanıcılar için, takip edilmesi gereken işlem adımları neler?
Portalı aktif edilmiş mükellef ise, 7 günlük süreyi kaçırmamak için GİB in evrak kayıt telefon
numaralarını (302 12 89/1486) arayarak evrağıyla kimin ilgilendiğini bulup o kişi ile iletişime geçerek
fax ile özel entegratör ile e-faturadan yararlanmak istediğini ve portalının kapatılmasını istediğini
belirtir dilekçeyi göndermesi gerekir.

10. e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?
e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge
biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları eFaturaları,
üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde
muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

11. e-Fatura sisteminde kayıtlı firmalar ile yapılan işlemlerin az olduğu durumlarda, e-Fatura
uygulaması portal üzerinden kullanılabilir mi?
Elektronik faturalaşma yoğunluğu az olacak firmalar uygulamayı portal üzerinden
kullanabilmektedirler. Entegrasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. LOGO'nun Dosya Transfer Çözümü
(Portal Çözümü) bu ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiştir ve faturalaşma yoğunluğu ayda 5000'den az
firmalara yöneliktir. Bu çözüm ile GİB'in belirlediği formata uygun olarak hazırlanan e-Fatura'lar bir
klasörde toplanır. Sonrasında GİB'in portaline kullanıcı tarafından manuel olarak yüklenir.

12. e-Fatura kesmek zorunda olunan bir mükellefe bazı faturalar kağıt ortamında da düzenlenebilir
mi?
e-Fatura kesmek zorunda olunan mükelleflere kağıt fatura düzenlenememektedir. Zorunluluk
kapsamında olan ve e-Fatura uygulamasına geçmiş mükelleflere kağıt ortamında düzenlenmiş
faturalar hiç düzenlenmemiş hükmündedir.
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler arasında faturalaşma işlemleri için elektronik fatura
düzenlemeleri zorunludur.

13. e-Fatura ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?
e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir:
* e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.
* e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle eFatura
alma yetkisi bulunmayanlar adına e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
* e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama
harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura olarak
kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması
ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

14. LOGO'da e-Fatura Çözümleri kaç şekilde sunulmaktadır?
LOGO'da e-Fatura Çözümleri;
1-Dosya Transfer Çözümü -Portal Çözümü
2- GİB Entegrasyon Çözümü-Entegrasyon Yöntemi (İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek
kullanım)
3-LOGO Özel entegratör kanalıyla kullanım, olmak üzere 3 şekildedir.

15. LOGO e-Fatura ürününün çalışması için hangi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır?
DESTEK DOKÜMANI
Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS / GO PLUS
Bölüm : LogoConnect E-Fatura
Doküman No : 5/24
Tarih : 25.11.2013
Konu : Logo Connect E-Fatura Sıkça Sorulan Sorular
LOGO e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için halihazırda LOGO ticari paket ürünlerinden bir
tanesine (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) sahip olunması gerekmektedir.
Ayrıca 2.18.00.00 versiyonu ve sonrası LogoConnect ürünü de yine e-Fatura modülünü kullanabilmek
için önkoşuldur.
LOGO e- Fatura Uygulaması için Sahip Olunması Gereken Fonksiyonlar
• LogoConnect e- Fatura Modülü
• e - Fatura Sunucusu (Yalnızca GEÇ – GİB Entegrasyon Çözümü kullanılacaksa)
• LogoConnect B2B Modulü (e-Fatura çalışabilmek için bu modüle ihtiyaç duymaktadır)

16. LOGO harici ürün kullanan firmalar, e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
yararlanabilir mi?
LOGO Dışı e-Fatura Özel Entegratörlük Hizmet Adaptörü ile yapılabilir.
LOGO harici ürün kullanan firmaların e-LOGO’nun sunduğu Özel Entegratörlük Hizmetinden
yararlanmalarını sağlayacak adaptördür ve firma/işyeri bağımsızdır. Ürün, e-Fatura özelliğini ve API
fonksiyonlarını içeren özel bir LOGO Connect sürümüdür.
LOGO Çözüm Ortakları ve LOGO Çözüm Ortağı ve İş Ortağı yetkisine aynı anda sahip LOGO kanalı
tarafından satılır. LOGO tarafında konuyla ilgili ekip, Dikey Çözümler ekibidir.

17. LOGO e-Fatura Modülü (Dosya Transfer Çözümü-Portal Çözüm) nedir?
LOGO'nun Fatura işlem sayısı az (ayda 5000 faturadan az) olan işletmeler için geliştirdiği çözümdür.
Bu uygulama ile işletmeler e-Fatura alma ve gönderme işlemlerini özel bir sunucu yazılımına ve
donanımına gereksinim duymadan yapabilirler. Böylelikle e-Fatura yatırım maliyetlerini minimum
seviyede tutarlar.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?